Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite

Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite:

25.03.2020. godine

 • Naređuje se obustava posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim  centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru, na području  Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 • Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 • Naređuje se domovima zdravlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građana.
 • Naređuje se općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da odmah uspostave mobilne timove matičnih ureda u svakoj općini/gradu u HNK i odmah javno objave njihove kontakte kako bi, po pozivima osoba starijih od 65 godina života kojima je onemogućeno kretanje, išli na kućne adrese i izdavali potrebne punomoći. Naredba se izdaje u svrhu omogućavanja starijim osobama da mogu opunomoćiti mlađe članove porodice za rješavanje svakodnevnih životnih potreba (podizanje novca s banke, podizanje penzije, preuzimanje poštanskih paketa…).

24.03.2020. godine

 • Naređuje se općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da odrede smještajne kapacitete za lakše i srednje teške oboljele od koronavirusa (COVID 19) u saradnji sa općinskim strukturama. Smještajne kapacitete odrediti prema broju stanovnika, može biti jedan ili više objekata (hotel, motel, i sl.)
 • Naređuje se mobilnim timovima koji su se stavili na raspolaganje općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite, za pomoć starijim osobama od 65 godina, da u saradnji sa općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite, organizuju svoj rad pružanja pomoći (podizanje novca sa banke, podizanje penzije, kupovanje artikala za svakodnevnu upotrebu – hrana, sredstva za higijenu i dr.).

23.03.2020. godine

 • Naređuje se svim zdravstvenim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.
 • Naređuje se taxi vozačima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da u    automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice)  za vozača i putnika.
 • Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području HNK (osim onkološkim i drugim težim bolesnicima kojima je potrebna redovna  medicinska terapija  u zdravstvenim ustanovama).
 • Naređuje se rukovodstvu Opšte bolnice Konjic, da  s obzirom na trenutnu  epidemiološku situaciju u Općini Konjic,  osiguraju uslove zbrinjavanja  i  liječenja lakših  i srednjih oblika bolesnika u okviru svoje ustanove, oboljelih od koronavirusa  (COVID 19).
 • Naređuje se pravnim subjektima, koji su na osnovu naredbe od 20.3.2020. godine izuzeti od zabrane rada, da su dužni organizovati radno vrijeme do 17:00 sati.

22.03.2020. godine

 • Naređuje se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od 18.00 do 5.00 sati.
 • Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera  i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na  području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.
 • Realizacija ove naredbe bit će izvršena u skladu sa kantonalnim propisom o javnom redu i miru.
 • Za provođenje ove naredbe odgovoran je ministar Ministarstva unutrašnjih poslova HNK.
 • Zadužuje se Ministar iz tačke 4. ove naredbe da putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Kantonalni stožer civilne zaštite o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.
 • Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.3.2020. godine od 18.00 sati.

Kantonalni štab civilne zaštite izdao je i uputu za provođenje Naredbe u kojoj stoji:

 • Zaposlenima koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposlenima kojima se proces rada odvija u smjenama, njihov poslodavac izdaje ovjerenu potvrdu o kretanju na području Kantona, a onaj tko nije zaposlen, a ima potrebu kretati se u vrijeme zabrane kretanja, potvrdu o kretanju izdaje MUP HNK.

20.03.2020. godine

 • Naređuje se zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina starosti na području HNK.
 • Naređuje se svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.
 • Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima  koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i osiguraju usluge prehrane.
 • Naređuje se banjama i lječilištima da prekinu s prijemom novih pacijenata i pružanjem usluga wellnesa, masaže, frizerskih i kozmetičkih salona i sl.
 • Na sjednici Kantonalnog stožera civilne zaštite dopunjena je naredba, br. 17-06-40-16-4/20 od 20.3.2020. godine, na način da su od obaveze prekida rada izuzete i telekomunikacijske, elektroprivredne i poštanske usluge.
 1. Naređuje se prekid javnoga linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom  i željezničkom prijevozu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzima se registrirani taksi prijevoz putnika, uz poštivanje  higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice i naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.
 3. Naređuje se potpuni prekid rada u djelatnosti trgovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 4. Iz tačke 3. ove naredbe izuzimaju se:
  1. trgovine prehrambenim proizvodima;
  1. trgovine higijenskim proizvodima;
  1. ribarnice;
  1. apoteke;
  1. specijalizovane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom;
  1. specijalizovane trgovine za prodaju poljoprivrednih repromaterijala;
  1. poljoprivredne apoteke;
  1. benzinske pumpe;
  1. kiosci;
  1. pekarnice;
  1. hemijske čistionice;
  1. specijalizovane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala;
  1. specijalizovane trgovine dječjom opremom;
  1. trgovine hranom za životinje;
  1. trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro-materijalom;
  1. logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda;
  1. veledrogerije.

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

 • Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, dužni su organizovati radno vrijeme kao prije proglašavanja stanja nepogode u HNK.
 • Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, ukoliko nisu specijalizovane trgovine prehrambenim artiklima, ne smiju prodavati hranu.
 • Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih  prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.
 • Naređuje se općinskim/gradskom štabu civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.
 • Naređuje se potpuna mobilizacija cjelokupnoga zdravstvenog osoblja u HNK, s tim da se cjelokupno medicinsko osoblje u potpunosti stavlja na raspolaganje Kantonalnom, općinskim / gradskom stožeru civilne zaštite.
 • Naređuje se stanovništvu strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i odredbi o izbjegavanju bliskog socijalnog kontakta pri izlasku u parkove, na šetnice i trgove.
 • Naređuje se svim pravnim subjektima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji nastavljaju s radom u vremenu dok je na snazi Odluka Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, da preduzmu sve mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti koronavirusa, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 I 43/10),  kao što su:
 • dezinfekcija prostora
 • opremanje djelatnika osnovnim sredstvima zaštite od korona virusa (zaštitna maska i rukavice)
 • praćenje i poštivanje uputa i naredbi nadležnih institucija, koje se odnose na novonastalu situaciju prouzrokovano koronavirusom.
 • Naređuje se svim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama koje djeluju na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona da u cilju provođenja Odluke Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području HNK, broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, postupe u skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća HNK („Službene novine HNK“ , broj: 4/18), tj. da organizuju rad (preraspored djelatnika, dežurstva i sl.) i svoje djelovanje usklade sa  novonastalom situacijom prouzrokovanom koronavirusom, ta da o istom obavijeste ovaj Štab. Pri organizaciji rada, obavezno voditi račun o tome da sve službe moraju biti u funkciji.

Upućuje se iznimna zahvalnost svim medijima na ukupnoj pruženoj pomoći u ovoj nesreći te se ujedno pozivaju da ne nasjedaju na lažne vijesti i dezinformacije, kako bismo izbjegli širenje panike i poštivali kodekse o novinarskom izvještavanju.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close