Službe

Organizaciona struktura J.U. Dom zdravlja Konjic:

I

Uprava

II

Sektor nemedicinskih  poslova

–   Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova

–   Služba ekonomsko-finansijskih poslova

–   Služba tehničkih poslova

III

Sektor medicinskih poslova

 

U okviru sektora medicinskih poslova su slijedeće službe:

1 Služba opće medicine sa ambulantama porodične medicine
2 Služba polivalentne patronaže i zdravstvene njege u kući
3 Higijensko-epidemiološka služba – HES
4 Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
5 Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine
6 Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa ginekološkom ambulantom, savjetovalištem za trudnice i savjetovalištem za planiranje porodice
7 Služba Hitne medicinske pomoći – HMP
8 Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, sportista sa internističkom i pulmološkom ambulantom
9 Centar za mentalnu rehabilitaciju – CMR
10 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
11 Biohemijsko-hematološki laboratorij sa dijagnostikom i kabinetom za transfuziologiju
12 Služba radiološke dijagnostike, sa kabinetom za UZV

 

Opća medicine sa ambulantama porodične medicine kao organizacione dijelove procesa rada u obavljanju dijelatnosti primarne zdravstvene zaštite za stanovništvo – korisnike zdravstvenih usluga, na području općine Konjic ima slijedeće područne ambulante / ambulante porodične medicine:

1 Ambulanta Varda (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Varda),
2 Ambulanta Konjic I (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Konjic I, na adresi Bolnička  b.b.),
3 Ambulanta Konjic II (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Konjic II, na adresi Bolnička  b.b.)
4 Ambulanta Glavičine (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Glavičine),
5 Ambulanta Čelebići (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Čelebići),
6 Ambulanta Lisičići (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta Lisičići),
7 Ambulanta Buturović Polje (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Buturović Polje),
8 Ambulanta Solakova Kula (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta Solakova Kula),
9 Ambulanta Džanići (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta Džanići),
10 Ambulanta Glavatičevo (JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta porodične medicine Glavatičevo),
11 Ambulanta Odžaci,(JU Dom zdravlja Konjic, ambulanta Odžaci),

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close