Obavještenje o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javnih nabavki

Javna ustanova Dom zdravlja Konjic kao ugovorni organ na osnovu člana 57. stav 7. tačka a) („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22 objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O nepostojanju sukoba interesa u postupcima javnih nabavki

U odnosu na ugovorni organ J.U. Doma zdravlja Konjic u smislu člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22) i skladu sa Odlukom o sukobu interesa J.U. Doma zdravlja Konjic broj 02-UO-1-627/2023 od 27.03.2023.godine, ne postoje privredni subjekti s kojima su predstavnici ugovornog organa (direktor, članovi Upravnog odbora i članovi komisija za javne nabavke) ili s njima povezana lica u sukobu interesa a što je utvrđeno na osnovu pojedinačnih izjava predstavnika ugovornog organa.

Konjic, dana 15.06.2023.godine

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close